Privacybeleid

Algemeen

Alides is erg begaan met uw privacy en neemt de wettelijke verantwoordelijkheden omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens heel ernstig.
We vertellen je hier graag welke gegevens we precies nodig hebben, waarom we die nodig hebben en hoe we ze verzamelen.
Indien je de door jou gewenste informatie hier niet kan terugvinden, aarzel dan niet om het ons te vragen via privacy@alides.be

 

1.1 Wie zijn we?
NV Alides REIM ingeschreven in het RPR te Gent
Foreestelaan 86/201,
9000 GENT
België (in deze privacy policy ook “Alides”, “wij” of “ons” genoemd),
Geregistreerd in België in het KBO met ondernemingsnummer: BTW BE0478.405.285
is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1.2 Begrippen
Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

 

1.3 Toepassingsgebied
Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen via al onze websites, op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.

Persoonsgegevens

 

2.1 Wanneer ‘verzamelen’ we persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken jouw gegevens wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een contactopname via de website bij vragen of interesse in onze producten of diensten, een inschrijving op onze nieuwsbrief of voor één van de door ons georganiseerde evenementen, een deelname aan een wedstrijd, een sollicitatie, …

 

2.2 Waarom houden we gegevens bij?
A. Om jou te informeren
Je op de hoogte stellen van interessant nieuws, je een betere service of meer relevante productaanbiedingen bezorgen, maakt deel uit van ons dienstenpakket en de service die we jou willen bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we inzage nodig in jouw voorkeuren en interesses.
B. Marketingdoeleinden
Door bij te houden van waar je komt alvorens onze website te bezoeken, wat je leest tijdens jouw websitebezoek en waarvoor je informatie aanvraagt, krijgen we een beter inzicht in wat jou echt interesseert. Hierdoor kunnen we jou later via verschillende advertentiekanalen aanspreken met relevante producten en diensten.
C. Statistische doeleinden
Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, zodat we ons aanbod en onze diensten beter kunnen afstellen op wat jij verwacht. Zie ook het onderdeel “Cookies” later in deze privacy policy.

 

2.3 Welke gegevens houden we bij?
We verwerken gegevens die we van jou persoonlijk hebben verkregen. Dit kan telefonisch zijn, via een online invulformulier, een email of gedurende een persoonlijk gesprek in één van onze kantoren. Het gaat dan hoofdzakelijk over gegevens als:
• Jouw naam
• Jouw emailadres
• Jouw telefoonnummer
• Jouw adres

Indien we bovenstaande gegevens willen aanwenden voor het uitsturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven (zowel digitaal als per post) vragen we steeds jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Daarnaast houden we ook persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons afsloot of indien we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Het gaat dan onder meer over gegevens als:
• Jouw rijksregisternummer (voor het afsluiten van een contract)
• Jouw financiële – of betalingsgegevens (het gaat hier voornamelijk over bankgegevens, in bepaalde gevallen kan het ook gaan over informatie omtrent leningen, hypotheken en kredieten)
• Jouw professionele gegevens (functie, de sector waarin je actief bent)

Met het oog op het continu verbeteren van onze dienstverlening en communicatie, houden we ook analytische gegevens bij over jouw surfgedrag. Deze zijn steeds anoniem en dienen enkel om onze website beter te laten functioneren en de prestaties te verbeteren. Voorbeelden van zulke analytische gegevens zijn:
• welke pagina’s je bekijkt,
• waar je op klikt,
• wanneer je onze website bezoekt,
• via welke browser je op onze website surft.

We beroepen ons hierbij op het gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening steeds te evalueren en te verbeteren.

Indien je solliciteert bij ons, verwerken we ook gegevens over jouw werkervaring en opleidingsniveau.

In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens ook verrijkt worden met gegevens die publiekelijk en openbaar beschikbaar zijn of met gegevens die we verkrijgen van derden waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afsloten. Je kan je hier uiteraard steeds tegen verzetten door te mailen naar privacy@alides.be .

 

2.4 Hoe lang houden we jouw gegevens bij?
We blijven je contacteren tot je jouw toestemming hiervoor intrekt en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

 

2.5 Met wie wordt de data gedeeld en waarom?
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, je daarin toestemt, wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden of indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van beslissingen van rechtbanken.

 

2.6 Hoe worden jouw gegevens beschermd?
Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

 

2.7 Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

Rechten en plichten

Je hebt te allen tijde het recht
• op inzage en toegang tot jouw gegevens
• op een kopie (in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm), verbetering, verwijdering en beperking van jouw gegevens
• op bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling
• op het intrekken van toestemming (bijvoorbeeld om jou nog te contacteren)
• op overdraagbaarheid

Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds mailen naar Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000, Brussel
commission@privacycommission.be
+32 (0)2 274 48 00

Wij verplichten ons ertoe jou zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk gepleegd wordt op de beveiliging van persoonsgegevens en zich hierdoor een datalek voordoet.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.

Alle wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.